Cursos de CFGM

Resum encara no entrat

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

UF1: Formació en centres de treball

Espai per a una matèria concreta. Continguts, activitats, fòrums ...

UF1: Incorporació al treball

UF2: Prevenció de riscos laborals

UF1: Manipulació d'aliments

UF2: Protecció del medi ambient

Espai comú per als alumnes