Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador Ajuda: «Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador»

És la primera vegada que veniu aquí?

  1. Al camp Usuari, posa el teu correu corporatiu (nom.cognom1.cognom2@iessitges.cat)
  2. Al camp Contrasenya posa Abcd_1234
  3. Al camp Contrasenya actual posa Abcd_1234
  4. Al camp Contrasenya nova posa una contrasenya amb aquestes restriccions:
  • Mínim 8 caràcters
  • Ha de contenir alguna lletra majúscula
  • Ha de contenir alguna lletra minúscula
  • Ha de contenir algun número
  • Ha de contenir algun caràcter no alfanumèric (ni lletra ni número -@, #, *, _, -, ...etc-)